Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 16 ar "6. parlamentārais sasaukums, CEDERSCHIÖLD Charlotte"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2
Crossborder healthcare
H-0082/09
3 February 2009
html
ORAL QUESTION for Question Time at the part-session in March I 2009 pursuant to Rule 109 of the Rules of Procedure by Charlotte Cederschiöld to the Commission
Entrepreneurship in the health sector
E-3602/08
13 June 2008
html
WRITTEN QUESTION by Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) to the Commission
Labour law
E-2457/07
30 April 2007
html
WRITTEN QUESTION by Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) to the Commission
Competitive neutrality in the building materials sector
E-4050/06
14 September 2006
html
WRITTEN QUESTION by Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) to the Commission
Emission trading
E-1541/06
30 March 2006
html
WRITTEN QUESTION by Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) to the Commission
Extended impact assessment on retention of data
E-1131/06
10 March 2006
html
WRITTEN QUESTION by Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) to the Commission
ECHR and Data Retention
E-0660/06
9 February 2006
html
WRITTEN QUESTION by Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) to the Commission
ECHR and data retention
P-0652/06
9 February 2006
html
WRITTEN QUESTION by Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) to the Commission
Data retention as of 14 December 2005
P-4917/05
15 December 2005
html
WRITTEN QUESTION by Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) to the Commission
draudi videi un energodrošībai, ko var radīt Ziemeļeiropas Gāzes vada jeb tā sauktā Baltijas Gāzes vada būvniecība
O-0113/05
2005. gada 13. decembra
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Vytautas Landsbergis, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Christopher Beazley, Françoise Grossetête, Richard Seeber, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Eija-Riitta Korhola, Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anders Wijkman, Ville Itälä, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Anna Záborská, Zita Pleštinská, Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Zdzisław Podkański, Jacek Protasiewicz, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Marek Siwiec, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Szejna, Józef Pinior, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Dariusz Rosati un Adam Gierek Komisijai
1 2
Juridisks paziņojums