Parlamentsfrågor
16 träff(ar) för "6:e valperioden, CEDERSCHIÖLD Charlotte"  
1 2
Gränsöverskridande hälso- och sjukvård
H-0082/09
3 februari 2009
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i mars I 2009 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från Charlotte Cederschiöld till kommissionen
Företagande inom hälso-och sjukvårdssektorn
E-3602/08
13 juni 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) till kommissionen
Arbetsrätt
E-2457/07
30 april 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) till kommissionen
Konkurrensneutralitet i byggmaterialsektorn
E-4050/06
14 september 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) till kommissionen
Utsläppshandel
E-1541/06
30 mars 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) till kommissionen
Konsekvensutredning om datalagring
E-1131/06
10 mars 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) till kommissionen
ECHR och lagring av uppgifter
E-0660/06
9 februari 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) till kommissionen
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och lagring av uppgifter
P-0652/06
9 februari 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) till kommissionen
Datalagring per 14 december 2005 (data retention)
P-4917/05
15 december 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) till kommissionen
Hotet mot den naturliga miljön och energisäkerheten i samband med byggandet av den nordeuropeiska gasledningen, den så kallade Östersjöledningen
O-0113/05
13 december 2005
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Vytautas Landsbergis, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Christopher Beazley, Françoise Grossetête, Richard Seeber, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Eija-Riitta Korhola, Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anders Wijkman, Ville Itälä, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Anna Záborská, Zita Pleštinská, Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Zdzisław Podkański, Jacek Protasiewicz, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Marek Siwiec, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Szejna, Józef Pinior, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Dariusz Rosati och Adam Gierek till kommissionen
1 2
Rättsligt meddelande