Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
30 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Konrad Christoph"  
1 2 3
Απαλλαγή κατά κατηγορία για οχήματα
E-0871/09
4 Φεβρουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Malcolm Harbour (PPE-DE) και Christoph Konrad (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ανταγωνισμός στην γερμανική αγορά φυσικού αερίου
E-3878/08
30 Ιουνίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Christoph Konrad (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Αναγνώριση περιβαλλοντικών σημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ
E-3535/08
11 Ιουνίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Christoph Konrad (PPE-DE) και Ruth Hieronymi (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κοινοτικοί πόροι για τη Nokia στη Ρουμανία
E-0343/08
23 Ιανουαρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Christoph Konrad (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όσον αφορά τη διαφορά από το άρτιο σε συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες
E-6234/07
3 Δεκεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Christoph Konrad (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Μείωση των κανονιστικών ρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή πολιτική τηλεπικοινωνιών
E-4319/07
30 Αυγούστου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Christoph Konrad (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κριτήρια για την αναγόρευση σε "Σχολείο Ευρώπης" (Europaschule)
E-0338/07
24 Ιανουαρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Christoph Konrad (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ανεπαρκής υποστήριξη των αγοριών και των νέων ανδρών
E-0127/07
11 Ιανουαρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Markus Pieper (PPE-DE), Daniel Caspary (PPE-DE), Peter Liese (PPE-DE), Ingeborg Gräßle (PPE-DE), Kurt Joachim Lauk (PPE-DE), Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE), Elmar Brok (PPE-DE), Herbert Reul (PPE-DE), Albert Deß (PPE-DE), Thomas Ulmer (PPE-DE), Christoph Konrad (PPE-DE), Reimer Böge (PPE-DE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE-DE), Kurt Lechner (PPE-DE), Albert Jan Maat (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE), Rainer Wieland (PPE-DE), Michael Gahler (PPE-DE), Zita Pleštinská (PPE-DE), Jan Christian Ehler (PPE-DE), Roland Gewalt (PPE-DE), Manfred Weber (PPE-DE), Andreas Schwab (PPE-DE), Christa Klaß (PPE-DE), Karl von Wogau (PPE-DE), Ewa Klamt (PPE-DE), Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), Kinga Gál (PPE-DE), Doris Pack (PPE-DE), Georg Jarzembowski (PPE-DE), Lutz Goepel (PPE-DE), Ingo Friedrich (PPE-DE), Maria Martens (PPE-DE), Markus Ferber (PPE-DE) και Alexander Radwan (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Εφαρμογή του κανονισμού για τα οχήματα με κινητήρα στους γερμανούς αντιπροσώπους της Mercedes-Benz
E-5255/06
23 Νοεμβρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Christoph Konrad (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ελευθερία εγκατάστασης στην ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιχνιδιών
E-4249/06
27 Σεπτεμβρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Christoph Konrad (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου