Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Iacob-Ridzi Monica Maria"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
Εφαρμογή, στη Ρουμανία, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία
P-5382/08
26 Σεπτεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα τύπου "Work and Travel" (εργασία και μετακίνηση)
E-0312/08
22 Ιανουαρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Τέλη ταξινόμησης
P-6352/07
7 Δεκεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) προς το Συμβούλιο
Ρήτρα διασφάλισης για τη γεωργία
E-4898/07
28 Σεπτεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Μεταρρύθμιση του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων
P-4433/07
6 Σεπτεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Implementation of the cross-compliance system in the new Member States
O-0047/07
18 July 2007
html
ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 108 of the Rules of Procedure by Czesław Adam Siekierski, Miroslav Ouzký, Gintaras Didžiokas, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Genowefa Grabowska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Roberts Zīle, Stanisław Jałowiecki, Leopold Józef Rutowicz, Rihards Pīks, Marek Aleksander Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Bogusław Sonik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Witold Tomczak, Jan Olbrycht, Janusz Wojciechowski, Zita Pleštinská, Jaroslav Zvěřina, Radu Podgorean, Wiesław Stefan Kuc, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Peter Baco, Dimitar Stoyanov, Atanas Paparizov, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Jacek Saryusz-Wolski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zbigniew Zaleski, Jerzy Buzek, Wojciech Roszkowski, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Barbara Kudrycka, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Miroslav Mikolášik, Evgeni Kirilov, Bogdan Golik, Ģirts Valdis Kristovskis, Valdis Dombrovskis, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mariela Velichkova Baeva, Vladko Todorov Panayotov, Vasile Dîncu, Miloš Koterec, Monica Maria Iacob-Ridzi, Maria Petre, Vladimír Železný, Silvia Ciornei and Bilyana Ilieva Raeva to the Commission
Ανάγκη επείγουσας έγκρισης των στρατηγικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής
P-3717/07
11 Ιουλίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Δράση της Επιτροπής για την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για τις ΗΠΑ για τους πολίτες των νέων κρατών μελών
P-3326/07
20 Ιουνίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Το μέλλον της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη
P-1756/07
23 Μαρτίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου