Parlamentní otázky
9 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Lamassoure Alain"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU
O-000051/2014
21. března 2014
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Alain Lamassoure, za Rozpočtový výbor
Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU
O-000050/2014
21. března 2014
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Alain Lamassoure, za Rozpočtový výbor
Záplavy a nepříznivé povětrnostní podmínky v Evropě
O-000041/2014
19. února 2014
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Agnès Le Brun, Seán Kelly, Rosa Estaràs Ferragut, Alain Lamassoure, Alain Cadec, Jim Higgins, Marco Scurria, Dominique Vlasto, Nuno Teixeira, za skupinu PPE
Povětrnostní podmínky na evropském západním pobřeží Atlantského oceánu a na ostrově Réunion
O-000004/2014
8. ledna 2014
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Agnès Le Brun, Alain Lamassoure, Seán Kelly, Nuno Teixeira, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, za skupinu PPE
Imports of Ukrainian eggs
E-008952/2013
22 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Agnès Le Brun (PPE), Michel Dantin (PPE), Gaston Franco (PPE), Alain Cadec (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Philippe Boulland (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Michèle Striffler (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Constance Le Grip (PPE), Dominique Riquet (PPE), Christine De Veyrac (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Sophie Auconie (PPE), Franck Proust (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Brice Hortefeux (PPE)
První ročník Evropské občanské iniciativy v praxi: hodnocení zkušeností a překonávání překážek
O-000033/2013
26. března 2013
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
První ročník Evropské občanské iniciativy v praxi: hodnocení zkušeností a překonávání překážek
O-000032/2013
26. března 2013
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Change to VAT rate on personal services in France
14 November 2012
html
Question for written answer E-010420-12
to the Commission
Rule 117
Constance Le Grip (PPE)
European Programme of Food Aid for the Most Deprived Persons
E-006947/2011
6 July 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Dominique Vlasto (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Damien Abad (PPE), Sophie Auconie (PPE), Philippe Boulland (PPE), Alain Cadec (PPE), Jean-Marie Cavada (PPE), Michel Dantin (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Christine De Veyrac (PPE), Gaston Franco (PPE), Jean-Paul Gauzès (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Philippe Juvin (PPE), Agnès Le Brun (PPE), Constance Le Grip (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Maurice Ponga (PPE), Franck Proust (PPE), Dominique Riquet (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Marielle Gallo (PPE), Michèle Striffler (PPE), Alain Lamassoure (PPE)
Právní upozornění