Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Lamassoure Alain"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ
O-000051/2014
21 Μαρτίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών
Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ
O-000050/2014
21 Μαρτίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών
Πλημμύρες και αντίξοες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη
O-000041/2014
19 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Agnès Le Brun, Seán Kelly, Rosa Estaràs Ferragut, Alain Lamassoure, Alain Cadec, Jim Higgins, Marco Scurria, Dominique Vlasto, Nuno Teixeira, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Έντονα καιρικά φαινόμενα στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού της Ευρώπης και την νήσο Ρεουνιόν
O-000004/2014
8 Ιανουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Agnès Le Brun, Alain Lamassoure, Seán Kelly, Nuno Teixeira, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Imports of Ukrainian eggs
E-008952/2013
22 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Agnès Le Brun (PPE), Michel Dantin (PPE), Gaston Franco (PPE), Alain Cadec (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Philippe Boulland (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Michèle Striffler (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Constance Le Grip (PPE), Dominique Riquet (PPE), Christine De Veyrac (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Sophie Auconie (PPE), Franck Proust (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Brice Hortefeux (PPE)
Ένας χρόνος Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) στην πράξη: αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων
O-000033/2013
26 Μαρτίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Ένας χρόνος Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) στην πράξη: αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων
O-000032/2013
26 Μαρτίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Change to VAT rate on personal services in France
14 November 2012
html
Question for written answer E-010420-12
to the Commission
Rule 117
Constance Le Grip (PPE)
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των πλέον απόρων
E-006947/2011
6 Ιουλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Dominique Vlasto (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Damien Abad (PPE), Sophie Auconie (PPE), Philippe Boulland (PPE), Alain Cadec (PPE), Jean-Marie Cavada (PPE), Michel Dantin (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Christine De Veyrac (PPE), Gaston Franco (PPE), Jean-Paul Gauzès (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Philippe Juvin (PPE), Agnès Le Brun (PPE), Constance Le Grip (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Maurice Ponga (PPE), Franck Proust (PPE), Dominique Riquet (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Marielle Gallo (PPE), Michèle Striffler (PPE), Alain Lamassoure (PPE)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου