Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
9 osumaa haulle "7. vaalikausi, Lamassoure Alain"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje
O-000051/2014
21. maaliskuuta 2014
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Alain Lamassoure, Budjettivaliokunnan puolesta
EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje
O-000050/2014
21. maaliskuuta 2014
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Alain Lamassoure, Budjettivaliokunnan puolesta
Tulvat ja ankarat sääolosuhteet Euroopassa
O-000041/2014
19. helmikuuta 2014
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Agnès Le Brun, Seán Kelly, Rosa Estaràs Ferragut, Alain Lamassoure, Alain Cadec, Jim Higgins, Marco Scurria, Dominique Vlasto, Nuno Teixeira, PPE-ryhmän puolesta
Myrskyt Euroopassa Atlantin länsirannikolla ja Reunionin saarella
O-000004/2014
8. tammikuuta 2014
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Agnès Le Brun, Alain Lamassoure, Seán Kelly, Nuno Teixeira, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, PPE-ryhmän puolesta
Imports of Ukrainian eggs
E-008952/2013
22 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Agnès Le Brun (PPE), Michel Dantin (PPE), Gaston Franco (PPE), Alain Cadec (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Philippe Boulland (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Michèle Striffler (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Constance Le Grip (PPE), Dominique Riquet (PPE), Christine De Veyrac (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Sophie Auconie (PPE), Franck Proust (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Brice Hortefeux (PPE)
Vuosi eurooppalaisen kansalaisaloitteen soveltamista käytäntöön: kokemusten arviointi ja esteiden poistaminen
O-000033/2013
26. maaliskuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Vuosi eurooppalaisen kansalaisaloitteen soveltamista käytäntöön: saatujen kokemusten arviointi ja esteiden poistaminen
O-000032/2013
26. maaliskuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Change to VAT rate on personal services in France
14 November 2012
html
Question for written answer E-010420-12
to the Commission
Rule 117
Constance Le Grip (PPE)
Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnattu elintarvikeapuohjelma
E-006947/2011
6. heinäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 117 artikla
Dominique Vlasto (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Damien Abad (PPE), Sophie Auconie (PPE), Philippe Boulland (PPE), Alain Cadec (PPE), Jean-Marie Cavada (PPE), Michel Dantin (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Christine De Veyrac (PPE), Gaston Franco (PPE), Jean-Paul Gauzès (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Philippe Juvin (PPE), Agnès Le Brun (PPE), Constance Le Grip (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Maurice Ponga (PPE), Franck Proust (PPE), Dominique Riquet (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Marielle Gallo (PPE), Michèle Striffler (PPE), Alain Lamassoure (PPE)
Oikeudellinen huomautus