Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
71 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, McAvan Linda"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Promoting research into the experimental off-label use of medicines
P-005136/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance
E-004797/2014
15 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jürgen Klute (GUE/NGL), Norbert Neuser (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Grèze (Verts/ALE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Martin Häusling (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Andrés Perelló Rodríguez (S&D), Linda McAvan (S&D), Gesine Meissner (ALDE), Ana Gomes (S&D)
Leisure credit schemes
E-001595/2014
13 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), Catherine Stihler (S&D)
Ακραίες καιρικές συνθήκες στις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού και τη νήσο Ρεϊνιόν
O-000009/2014
15 Ιανουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Patrice Tirolien, Isabelle Thomas, Linda McAvan, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
VP/HR - Ongoing imprisonment in the Lao People's Democratic Republic
E-013168/2013
19 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Sambuca and the spirit drinks regulation
E-012362/2013
31 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Sustainable consumption and production
E-008941/2013
22 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Hague Convention on Child Abduction
P-008177/2013
9 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Everything But Arms agreement with Cambodia and human rights
E-004929/2013
6 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), David Martin (S&D), Michael Cashman (S&D)
VP/HR - Somalia - abuse against displaced persons
E-004690/2013
26 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου