Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
71 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, McAvan Linda"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-004292/12
25 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας PIP - αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα
O-000101/12
18 Απριλίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Philippe Juvin και Thomas Ulmerεξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan και Gilles Pargneauxεξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage και Antonyia Parvanovaεξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken και Michèle Rivasiεξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakisεξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matiasεξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL %sOreste Rossiεξ ονόματος της Ομάδας EFD
Massacre in Ethiopia
E-003661/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
VP/HR - Gao Zhisheng and human rights in China
E-003230/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Windows 8 and smartphones - concern that Microsoft is abusing its dominant market position
E-003229/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Tourism accommodation safety
E-002862/2012
14 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VAT on fuel used by air ambulance charities
P-002069/2012
22 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Children shot in Gaza
E-001674/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Ίση μεταχείριση των μη ιταλών πανεπιστημιακών λεκτόρων στην Ιταλία - έκθεση Gelmini και συνέχεια
E-012421/2011
19 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Linda McAvan (S&D)
Αλλεργικές αντιδράσεις στη χημική ουσία PPD που περιέχεται στις βαφές μαλλιών
E-011290/2011
23 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου