Парламентарни въпроси
82 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Liotard Kartika Tamara"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Looting of refuges for stray dogs in Romania
E-003699/2014
26 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Inhumane slaughter of EU animals in third countries
E-002870/2014
11 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Unavailability of medicines for people suffering from Cushing's syndrome
P-002868/2014
11 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Предложения относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни
O-000043/2014
25 февруари 2014 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Infringement procedure against Spain for its mortgage law
E-014038/2013
11 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Paul Murphy (GUE/NGL), Jacky Hénin (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Totally inadequate protection for public health and the environment from current particulate standards
E-014016/2013
11 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Failure to enforce EU pig welfare rules
E-011216/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Measures in response to excessive 3-MCPD intake
P-011205/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Разработване на политика на ЕС за екологосъобразна инфраструктура (ЕИ)
O-000094/2013
19 септември 2013 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Pesticide contamination of fruit and vegetables exceeding acute reference dose
P-010176/2013
12 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правна информация