Парламентарни въпроси
82 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Liotard Kartika Tamara"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Authorisation of GMO products of animal origin
E-009485/2013
5 August 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Затваряне на гръцкото държавно радио- и телевизионно разпръскване
O-000069/2013
18 юни 2013 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL
Horse meat imported from the United States below EU standards
E-003094/2013
19 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
International Fund for Animal Welfare report on the Economics of Japanese Whaling
E-002859/2013
11 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sonia Alfano (ALDE), Kriton Arsenis (S&D), Gaston Franco (PPE), Jacqueline Foster (ECR), Julie Girling (ECR), Mikael Gustafsson (GUE/NGL), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Dan Jørgensen (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), David Martin (S&D), Cristiana Muscardini (ECR), Bill Newton Dunn (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pavel Poc (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Joanna Senyszyn (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Janusz Wojciechowski (ECR), Andrea Zanoni (ALDE)
Cracking down on corporate bonuses
5 March 2013
html
Question for written answer E-002542-13
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Измами, свързани с пускането на конско месо на пазара
O-000012/2013
20 февруари 2013 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis, Martina Anderson, Younous Omarjee, Paul Murphy, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL
Complaint filed with the Commission by the Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers (SPEF)
E-001403/2013
11 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Progress of EFSA investigation into Aspartame
P-011402/2012
13 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Действия от страна на ЕС за справяне с укриването на данъци, данъчните измами и данъчните убежища
O-000204/2012
29 ноември 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL
Действия от страна на ЕС за справяне с укриването на данъци, данъчните измами и данъчните убежища
O-000203/2012
29 ноември 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правна информация