Парламентарни въпроси
82 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Liotard Kartika Tamara"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contracting-out by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) of meat inspections; follow-up question to Question E-1548/2008
P-2268/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Генетично модифицираните организми
O-0021/10
22 февруари 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП от Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL към Комисията
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правна информация