Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
82 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Forhøjelse af standarderne for radioaktiv stråling i fødevarer i medfør af gennemførelsesforordning nr. 297/2011
P-003663/2011
5. april 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Håndhævelse af bestemmelserne om forsendelse af giftigt affald til udviklingslande
O-000066/2011
28. marts 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, João Ferreira, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, for GUE/NGL-Gruppen
Konsekvenser af opdagelsen af patogener i genmodificerede produkter fra Monsanto til brug i EU
E-002381/2011
3. marts 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Undgåelse af ulemper for EU-borgerne ved elektronisk fakturering
E-001822/2011
17. februar 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Dioxiner i levnedsmidler og foder
E-000313/2011
14. januar 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Tuberkulose: De europæiske landes og udviklingslandenes partnerskab om kliniske forsøg
E-011109/2010
15. december 2010
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Bart Staes (Verts/ALE), Alf Svensson (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Nirj Deva (ECR), Linda McAvan (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Jim Higgins (PPE), Pavel Poc (S&D), Eva Joly (Verts/ALE), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Nessa Childers (S&D), Judith Sargentini (Verts/ALE), Michael Cashman (S&D), Bill Newton Dunn (ALDE), Peter Skinner (S&D), Fiona Hall (ALDE), Gay Mitchell (PPE), Catherine Bearder (ALDE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Eija-Riitta Korhola (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Eleni Theocharous (PPE), Silvana Koch-Mehrin (ALDE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Nuno Melo (PPE), Cristian Silviu Buşoi (ALDE), Maurice Ponga (PPE)
EU-indsats i forbindelse med katastrofen med det røde slam i Vestungarn
O-0162/2010
13. oktober 2010
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sabine Wils, Marisa Matias, João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis, for GUE/NGL-Gruppen
Europæisk politik for ordblinde og mennesker med læse- og skrivevanskeligheder
E-7366/2010
16. september 2010
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Situationen vedrørende Jordanfloden især med hensyn til det nedre område af Jordanfloden
O-0092/2010
16. juni 2010
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, for S&D-Gruppen
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu
Kommercielle virksomheders sponsorering af Green Week 2010
E-4321/2010
11. juni 2010
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisk meddelelse