Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
82 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Liotard Kartika Tamara"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Looting of refuges for stray dogs in Romania
E-003699/2014
26 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Inhumane slaughter of EU animals in third countries
E-002870/2014
11 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Unavailability of medicines for people suffering from Cushing's syndrome
P-002868/2014
11 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Προτάσεις σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς
O-000043/2014
25 Φεβρουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Infringement procedure against Spain for its mortgage law
E-014038/2013
11 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Paul Murphy (GUE/NGL), Jacky Hénin (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Totally inadequate protection for public health and the environment from current particulate standards
E-014016/2013
11 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Failure to enforce EU pig welfare rules
E-011216/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Measures in response to excessive 3-MCPD intake
P-011205/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Ανάπτυξη πολιτικής της ΕΕ για την Πράσινη Υποδομή (ΠΥ)
O-000094/2013
19 Σεπτεμβρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Pesticide contamination of fruit and vegetables exceeding acute reference dose
P-010176/2013
12 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου