Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
82 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Liotard Kartika Tamara"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Authorisation of GMO products of animal origin
E-009485/2013
5 August 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Κλείσιμο του ελληνικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα
O-000069/2013
18 Ιουνίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Horse meat imported from the United States below EU standards
E-003094/2013
19 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Έκθεση του Διεθνούς Ταμείου για την Προστασία των Ζώων (IFAW) σχετικά με τις οικονομικές παραμέτρους της ιαπωνικής φαλαινοθηρίας
E-002859/2013
11 Μαρτίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Sonia Alfano (ALDE), Kriton Arsenis (S&D), Gaston Franco (PPE), Jacqueline Foster (ECR), Julie Girling (ECR), Mikael Gustafsson (GUE/NGL), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Dan Jørgensen (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), David Martin (S&D), Cristiana Muscardini (ECR), Bill Newton Dunn (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pavel Poc (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Joanna Senyszyn (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Janusz Wojciechowski (ECR), Andrea Zanoni (ALDE)
Cracking down on corporate bonuses
5 March 2013
html
Question for written answer E-002542-13
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Απάτες που σχετίζονται με την εμπορία κρέατος αλόγων.
O-000012/2013
20 Φεβρουαρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis, Martina Anderson, Younous Omarjee, Paul Murphy, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Καταγγελία Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
E-001403/2013
11 Φεβρουαρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Progress of EFSA investigation into Aspartame
P-011402/2012
13 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Η δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και των φορολογικών παραδείσων
O-000204/2012
29 Νοεμβρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Η δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και των φορολογικών παραδείσων
O-000203/2012
29 Νοεμβρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου