Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
82 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Liotard Kartika Tamara"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contaminated sorbitol - follow-up question
E-005017/12
15 May 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
New case of mad cow disease in the United States
E-004387/12
26 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Woman dies after ingesting sweetener Sorbitol
P-003676/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Premature rejection of eight-hour limit by Commission
E-003540/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) and Sabine Wils (GUE/NGL) to the Commission
Εμπορία ανθρώπων
O-000092/12
2 Απριλίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat και Nikolaos Chountisεξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Use of body scanners at EU airports
E-003034/2012
20 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Αίτημα για ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ
O-000044/2012
23 Φεβρουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Αίτημα για ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ
O-000043/2012
23 Φεβρουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Τα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα και η υγεία της μελιτοφόρου μέλισσας
E-001297/2012
3 Φεβρουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Pavel Poc (S&D), Karin Kadenbach (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Janusz Wojciechowski (ECR), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Giommaria Uggias (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Sabine Wils (GUE/NGL), Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Andrea Zanoni (ALDE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Alojz Peterle (PPE)
ESBL bacteria in Dutch chicken meat
E-001117/2012
31 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου