Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
82 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ιός "Schmallenberg", δημόσια υγεία και ασφάλεια τροφίμων
E-000544/2012
18 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
Πρόωρες δηλώσεις μελών της ΕΑΑΤ για την επαναξιολόγηση της ασπαρτάμης
E-000516/2012
18 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Έλλειψη νομοθεσίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την προστασία των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής και των εκτρεφόμενων ιχθύων
P-011998/2011
8 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
E-011741/2011
2 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Αντιμετώπιση της επιδημικής αύξησης του διαβήτη στην ΕΕ
O-000312/2011
30 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, João Ferreira, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Γεώμηλα σποράς
E-010387/2011
7 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Bairbre de Brún (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Ενσωμάτωση των ζητημάτων της γήρανσης σε αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προγράμματα
E-010247/2011
31 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Heinz K. Becker (PPE)
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για μπρόκολα, ντομάτες και άλλα προϊόντα προερχόμενα από συμβατικές μεθόδους παραγωγής
O-000264/2011
17 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Παρουσίαση μιας πρότασης προσωρινής νομοθετικής ρύθμισης για την κλωνοποίηση σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων
P-009487/2011
13 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Βάναυση μεταχείριση των ισπανικών λαγωνικών Galgos
E-009212/2011
5 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου