Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
82 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου
E-005720/2011
1 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου
E-005719/2011
1 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου
E-005718/2011
1 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου
E-005717/2011
1 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου
E-005716/2011
1 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου
E-005715/2011
1 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης των στερεοτύπων φύλου
E-005714/2011
1 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ασπαρτάμη, κίνδυνοι από την ασπαρτάμη
E-005711/2011
1 Ιουνίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Μόλυνση τροφίμων από βακτήρια E.coli
E-005621/2011
31 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Bairbre de Brún (GUE/NGL)
Εφαρμογή της οδηγίας 1999/22/ΕΚ για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους
E-004700/2011
5 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Linda McAvan (S&D), Martin Callanan (ECR), Nessa Childers (S&D), Chris Davies (ALDE), Julie Girling (ECR), Dan Jørgensen (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sirpa Pietikäinen (PPE), Vittorio Prodi (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου