Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
82 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μείωση της αυστηρότητας των προτύπων που αφορούν τη ραδιενεργό ακτινοβολία στα τρόφιμα μέσω του έκτακτου κανονισμού αριθ. 297/2011
P-003663/2011
5 Απριλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Τήρηση των κανονισμών για τις μεταφορές τοξικών αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες
O-000066/2011
28 Μαρτίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, João Ferreira, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Συνέπειες από την ανακάλυψη νέου παθογόνου παράγοντα σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα της Monsanto για την ΕΕ
E-002381/2011
3 Μαρτίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Αποφεύγοντας τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους κατοίκους της ΕΕ
E-001822/2011
17 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Διοξίνες σε τρόφιμα και ζωοτροφές
E-000313/2011
14 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Φυματίωση: "Σύμπραξη ευρωπαϊκών και αναπτυσσομένων χωρών για τις κλινικές δοκιμές"
E-011109/2010
15 Δεκεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Bart Staes (Verts/ALE), Alf Svensson (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Nirj Deva (ECR), Linda McAvan (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Jim Higgins (PPE), Pavel Poc (S&D), Eva Joly (Verts/ALE), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Nessa Childers (S&D), Judith Sargentini (Verts/ALE), Michael Cashman (S&D), Bill Newton Dunn (ALDE), Peter Skinner (S&D), Fiona Hall (ALDE), Gay Mitchell (PPE), Catherine Bearder (ALDE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Eija-Riitta Korhola (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Eleni Theocharous (PPE), Silvana Koch-Mehrin (ALDE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Nuno Melo (PPE), Cristian Silviu Buşoi (ALDE), Maurice Ponga (PPE)
Δράση της ΕΕ σχετικά με την καταστροφή της κόκκινης λάσπης στη δυτική Ουγγαρία
O-0162/2010
13 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sabine Wils, Marisa Matias, João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τη δυσλεξία και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό
E-7366/2010
16 Σεπτεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Η κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού
O-0092/2010
16 Ιουνίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu
Χορηγία εμπορικών επιχειρήσεων για τη διοργάνωση της Πράσινης Εβδομάδας 2010
E-4321/2010
11 Ιουνίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου