Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
82 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανάθεση της επιθεώρησης κρεάτων στις Κάτω Χώρες από την αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (ως συνέχεια της ερώτησης Ε-1548/2008)
P-2268/10
25 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
O-0021/10
22 Φεβρουαρίου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού υποβολή: Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου