Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "82" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Liotard Kartika Tamara"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Raising of limits on radioactivity in food by Emergency Regulation No 297/2011
P-003663/2011
5 April 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Reglamentų dėl toksinių atliekų išvežimo į besivystančias šalis vykdymas
O-000066/2011
2011 m. kovo 28 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, João Ferreira, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, GUE/NGL frakcijos vardu
Consequences for the EU of the discovery of a new pathogen in Monsanto's GMO products
E-002381/2011
3 March 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Avoiding the disadvantages of electronic invoicing for EU residents
E-001822/2011
17 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Dioxins in food and feed
E-000313/2011
14 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Tuberkuliozė. Europos ir besivystančių šalių partnerystė klinikinių tyrimų srityje
E-011109/2010
2010 m. gruodžio 15 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis
Bart Staes (Verts/ALE), Alf Svensson (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Nirj Deva (ECR), Linda McAvan (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Jim Higgins (PPE), Pavel Poc (S&D), Eva Joly (Verts/ALE), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Nessa Childers (S&D), Judith Sargentini (Verts/ALE), Michael Cashman (S&D), Bill Newton Dunn (ALDE), Peter Skinner (S&D), Fiona Hall (ALDE), Gay Mitchell (PPE), Catherine Bearder (ALDE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Eija-Riitta Korhola (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Eleni Theocharous (PPE), Silvana Koch-Mehrin (ALDE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Nuno Melo (PPE), Cristian Silviu Buşoi (ALDE), Maurice Ponga (PPE)
ES veiksmai dėl raudonojo dumblo katastrofos vakarų Vengrijoje
O-0162/2010
2010 m. spalio 13 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Sabine Wils, Marisa Matias, João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis, GUE/NGL frakcijos vardu
European policy on dyslexia and functional illiteracy
E-7366/2010
16 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Jordano upės ir Jordano žemupio situacija
O-0092/2010
2010 m. birželio 16 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, S&D frakcijos vardu
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu
Commercial sponsoring of Green Week 2010
E-4321/2010
11 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teisinis pranešimas