Parlamentné otázky
Výsledky: 82 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Liotard Kartika Tamara"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Navigation systems and animal transport
E-010775/2012
28 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Privatizácia vodohospodárskych služieb - odpoveď Komisie mimovládnym organizáciám
O-000194/2012
12. novembra 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
João Ferreira, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Jacky Hénin, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, v mene skupiny GUE/NGL
Request for drafts of the new Tobacco Directive1. Can the Commission - upholding the principle of Commission transparency - forward to Parliament the new Tobacco Directive or a draft thereof, in the form in which it existed when Commissioner Dalli resigned?
P-009863/2012
29 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Widespread failure to comply with animal welfare law in the Netherlands
E-009751/2012
24 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Stanovisko Komisie k poslednému vývoju v oblasti GMO
O-000165/2012
27. septembra 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Martina Anderson, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL
Monsanto genetically modified corn
E-008307/2012
21 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Unilateral price cuts for dairy suppliers - a violation of the EU Treaty
E-008190/2012
18 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Cross-border risks linked to the nuclear power stations in Tihange and Doel
E-007825/2012
4 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)
Pesticide safety regimes
E-006255/2012
25 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Reporting of fraud by Commissioner
E-005865/2012
12 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právne oznámenie