Парламентарни въпроси
111 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Griesbeck Nathalie"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Използване на мобилни телефони в летящи самолети
O-000025/2013
6 март 2013 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE
Конституционна реформа в Унгария
O-000024/2013
6 март 2013 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE
Разработване на програма "Еразъм" за избраните местни и регионални представители
E-002310/2013
27 февруари 2013 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Nathalie Griesbeck (ALDE), Sophie Auconie (PPE), Victor Boştinaru (S&D), Silvia Costa (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Astrid Lulling (PPE), Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Jan Olbrycht (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D), Oldřich Vlasák (ECR)
Conditions according to which the Commission holds multilingual consultations
E-001654/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Paweł Zalewski (PPE)
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията, хомофобията и антиромските настроения в ЕС
O-000009/2013
6 февруари 2013 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, от името на групата ALDE
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията, хомофобията и антиромските настроения в ЕС
O-000008/2013
6 февруари 2013 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, от името на групата ALDE
Отказ за прекратяване на бременност
E-010748/2012
27 ноември 2012 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Antonyia Parvanova (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
Подготовка на ЕС за евентуален наплив на лица от Сирия, търсещи убежище
O-000172/2012
18 октомври 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, от името на групата ALDE
Подготовка на ЕС за евентуален наплив на лица от Сирия, търсещи убежище
O-000171/2012
18 октомври 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, от името на групата ALDE
Retirement pensions of cross-border workers
E-007787/2012
3 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация