Парламентарни въпроси
111 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Griesbeck Nathalie"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Преодоляване на несъответствието между антикорупционните закони и действителността
O-000193/2011
7 септември 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, от името на групата ALDE
Директива за запазване на данни
O-000192/2011
7 септември 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, от името на групата ALDE
Death of 61 boat people in the Mediterranean in March 2011
E-007026/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Death of 61 boat people in the Mediterranean Sea in March 2011
E-007025/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU support to refugees and to the democratic transition process in Tunisia
E-006908/2011
5 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Compatibility of French law on Greater Paris with the interpretation of Regulation (EC) No 1370/2007
E-006666/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Подкрепа на ЕС за бежанци и за процеса на преход към демокрация в Тунис
O-000167/2011
24 юни 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, от името на групата ALDE
European arrest warrant, the German Youth Welfare Agency and European parents
E-006421/2011
21 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Европейската заповед за арест
O-000120/2011
12 май 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, от името на групата ALDE
Европейската заповед за арест
O-000119/2011
12 май 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, от името на групата ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация