Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 111 ar "7. parlamentārais sasaukums, Griesbeck Nathalie"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mobilo telefonu izmantošana gaisa kuģos
O-000025/2013
2013. gada 6. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck, ALDE grupas vārdā
Konstitūcijas reforma Ungārijā
O-000024/2013
2013. gada 6. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, ALDE grupas vārdā
Development of the Erasmus programme for local and regional elected representatives
E-002310/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Sophie Auconie (PPE), Victor Boştinaru (S&D), Silvia Costa (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Astrid Lulling (PPE), Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Jan Olbrycht (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D), Oldřich Vlasák (ECR)
Conditions according to which the Commission holds multilingual consultations
E-001654/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Paweł Zalewski (PPE)
Cīņas pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, islāmafobiju, homofobiju un naidīgu attieksmi pret romiem pastiprināšana ES
O-000009/2013
2013. gada 6. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, ALDE grupas vārdā
Cīņas pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, islāmafobiju, homofobiju un naidīgu attieksmi pret romiem pastiprināšana ES
O-000008/2013
2013. gada 6. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, ALDE grupas vārdā
Refusal to terminate a pregnancy
E-010748/2012
27 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Antonyia Parvanova (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
ES gatavošanās iespējamam patvēruma meklētāju pieplūdumam no Sīrijas
O-000172/2012
2012. gada 18. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, ALDE grupas vārdā
ES gatavošanās iespējamam patvēruma meklētāju pieplūdumam no Sīrijas
O-000171/2012
2012. gada 18. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, ALDE grupas vārdā
Retirement pensions of cross-border workers
E-007787/2012
3 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums