Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 111 ar "7. parlamentārais sasaukums, Griesbeck Nathalie"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A new UN Convention against mercenary activities
E-004926/2011
11 May 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Leonardo Domenici (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco De Angelis (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Pino Arlacchi (S&D), Silvia Costa (S&D), Gianni Pittella (S&D), Vittorio Prodi (S&D), Gianluca Susta (S&D), Guido Milana (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Patrizia Toia (S&D), Rita Borsellino (S&D), Paolo De Castro (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Luigi Berlinguer (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Ana Gomes (S&D), Victor Boştinaru (S&D), Alejandro Cercas (S&D), Tanja Fajon (S&D), Kader Arif (S&D), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Evgeni Kirilov (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Maria Eleni Koppa (S&D), Nessa Childers (S&D), Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), Marietje Schaake (ALDE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Nathalie Griesbeck (ALDE), John Attard-Montalto (S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Gabriele Albertini (PPE), Clemente Mastella (PPE), Louis Michel (ALDE), Marietta Giannakou (PPE), Spyros Danellis (S&D), Luís Paulo Alves (S&D), Kyriakos Mavronikolas (S&D), Katarína Neveďalová (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D), George Sabin Cutaş (S&D), Véronique De Keyser (S&D)
Pārstrādātā Ungārijas konstitūcija
O-000110/2011
2011. gada 4. maija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, ALDE grupas vārdā
Dalībvalstu reakcija uz migrācijas plūsmām un to ietekme uz Šengenas līguma darbību
O-000094/2011
2011. gada 15. aprīļa
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, ALDE grupas vārdā
Dalībvalstu reakcija uz migrācijas plūsmām un to ietekme uz Šengenas līguma darbību
O-000093/2011
2011. gada 15. aprīļa
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, ALDE grupas vārdā
Reakcija uz migrācijas plūsmām Ziemeļāfrikā un Vidusjūras reģiona dienvidos
O-000082/2011
2011. gada 31. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, ALDE grupas vārdā
Reakcija uz migrācijas plūsmu Ziemeļāfrikā un Vidusjūras reģiona dienvidos
O-000081/2011
2011. gada 31. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, ALDE grupas vārdā
Ungārijas Konstitūcijas pārskatīšana
O-000073/2011
2011. gada 30. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE grupas vārdā
Ungārijas Konstitūcijas pārskatīšana
O-000072/2011
2011. gada 30. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE grupas vārdā
Nepareiza uztura slogs Eiropā
O-000064/2011
2011. gada 24. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu
ASV administrācijas lēmums atcelt aizliegumu attiecībā uz militāro komisiju tiesas procesiem Gvantanamo
O-000056/2011
2011. gada 10. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums