Interpelacje
Znaleziono 111 wynik(-i) dla "7 kadencja, Griesbeck Nathalie"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A new UN Convention against mercenary activities
E-004926/2011
11 May 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Leonardo Domenici (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco De Angelis (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Pino Arlacchi (S&D), Silvia Costa (S&D), Gianni Pittella (S&D), Vittorio Prodi (S&D), Gianluca Susta (S&D), Guido Milana (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Patrizia Toia (S&D), Rita Borsellino (S&D), Paolo De Castro (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Luigi Berlinguer (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Ana Gomes (S&D), Victor Boştinaru (S&D), Alejandro Cercas (S&D), Tanja Fajon (S&D), Kader Arif (S&D), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Evgeni Kirilov (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Maria Eleni Koppa (S&D), Nessa Childers (S&D), Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), Marietje Schaake (ALDE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Nathalie Griesbeck (ALDE), John Attard-Montalto (S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Gabriele Albertini (PPE), Clemente Mastella (PPE), Louis Michel (ALDE), Marietta Giannakou (PPE), Spyros Danellis (S&D), Luís Paulo Alves (S&D), Kyriakos Mavronikolas (S&D), Katarína Neveďalová (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D), George Sabin Cutaş (S&D), Véronique De Keyser (S&D)
Zmiana węgierskiej konstytucji
O-000110/2011
4 maja 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE
Reakcje państw członkowskich w związku z przepływami migracyjnymi i ich wpływ na Schengen
O-000094/2011
15 kwietnia 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE
Działania państw członkowskich w odniesieniu do przepływów migracyjnych i ich wpływ na Schengen
O-000093/2011
15 kwietnia 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE
Reakcja na przepływy migracyjne w Afryce Północnej i w południowej części regionu Morza Śródziemnego
O-000082/2011
31 marca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE
Reakcja na przepływy migracyjne w Afryce Północnej i w południowej części regionu Morza Śródziemnego
O-000081/2011
31 marca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE
Zmiana konstytucji Węgier
O-000073/2011
30 marca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, w imieniu grupy ALDE
Zmiana konstytucji Węgier
O-000072/2011
30 marca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, w imieniu grupy ALDE
Nieprawidłowe odżywianie się - obciążenie dla Europy
O-000064/2011
24 marca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu
Decyzja rządu USA w sprawie zniesienia zawieszenia rozpraw przed wojskową komisją w Zatoce Guantanamo
O-000056/2011
10 marca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, w imieniu grupy ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna