Parlamentné otázky
Výsledky: 111 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nový dohovor OSN proti žoldnierskym činnostiam
E-004926/2011
11. mája 2011
html
Otázka na písomné zodpovedanie
Rade
článok 117 rokovacieho poriadku
Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Leonardo Domenici (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco De Angelis (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Pino Arlacchi (S&D), Silvia Costa (S&D), Gianni Pittella (S&D), Vittorio Prodi (S&D), Gianluca Susta (S&D), Guido Milana (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Patrizia Toia (S&D), Rita Borsellino (S&D), Paolo De Castro (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Luigi Berlinguer (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Ana Gomes (S&D), Victor Boştinaru (S&D), Alejandro Cercas (S&D), Tanja Fajon (S&D), Kader Arif (S&D), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Evgeni Kirilov (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Maria Eleni Koppa (S&D), Nessa Childers (S&D), Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), Marietje Schaake (ALDE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Nathalie Griesbeck (ALDE), John Attard-Montalto (S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Gabriele Albertini (PPE), Clemente Mastella (PPE), Louis Michel (ALDE), Marietta Giannakou (PPE), Spyros Danellis (S&D), Luís Paulo Alves (S&D), Kyriakos Mavronikolas (S&D), Katarína Neveďalová (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D), George Sabin Cutaş (S&D), Véronique De Keyser (S&D)
Zrevidovaná maďarská ústava
O-000110/2011
4. mája 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE
Reakcie členských štátov na migračné toky a ich dopad na Schengen
O-000094/2011
15. apríla 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE
Reakcie členských štátov na migračné toky a ich dopad na Schengen
O-000093/2011
15. apríla 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE
Reakcia na migračné toky v severnej Afrike a južnom Stredozemí
O-000082/2011
31. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE
Reakcia na migračné toky v Severnej Afrike a južnej časti Stredozemia
O-000081/2011
31. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE
Zmena maďarskej ústavy
O-000073/2011
30. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, v mene skupiny ALDE
Zmena maďarskej ústavy
O-000072/2011
30. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, v mene skupiny ALDE
Záťaž spojená s podvýživou v Európe
O-000064/2011
24. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu
Rozhodnutie vlády USA zrušiť pozastavenie súdnych konaní tzv. vojenskej komisie v Zálive Guantánamo
O-000056/2011
10. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, v mene skupiny ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie