Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Användning av mobiltelefoner ombord på flygplan
O-000025/2013
6 mars 2013
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen
Grundlagsreform i Ungern
O-000024/2013
6 mars 2013
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen
Development of the Erasmus programme for local and regional elected representatives
E-002310/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Sophie Auconie (PPE), Victor Boştinaru (S&D), Silvia Costa (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Astrid Lulling (PPE), Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Jan Olbrycht (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D), Oldřich Vlasák (ECR)
Kriterierna för att kommissionen ska genomföra flerspråkiga samråd
E-001654/2013
18 februari 2013
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Paweł Zalewski (PPE)
Stärkande av kampen mot rasism, främlingsfientlighet, anti-semitism, islamofobi, homofobi och fientlighet mot romer i EU
O-000009/2013
6 februari 2013
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, för ALDE-gruppen
Stärkande av kampen mot rasism, främlingsfientlighet, anti-semitism, islamofobi, homofobi och fientlighet mot romer i EU
O-000008/2013
6 februari 2013
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, för ALDE-gruppen
Refusal to terminate a pregnancy
E-010748/2012
27 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Antonyia Parvanova (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
EU:s förberedelser inför en eventuell ström av asylsökande från Syrien
O-000172/2012
18 oktober 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, för ALDE-gruppen
EU:s förberedelser inför en eventuell ström av asylsökande från Syrien
O-000171/2012
18 oktober 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, för ALDE-gruppen
Retirement pensions of cross-border workers
E-007787/2012
3 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande