Parlamentsfrågor
111 träff(ar) för "7:e valperioden, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
En ny FN-konvention mot legosoldatverksamhet
E-004926/2011
11 maj 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till rådet
Artikel 117 i arbetsordningen
Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Leonardo Domenici (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco De Angelis (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Pino Arlacchi (S&D), Silvia Costa (S&D), Gianni Pittella (S&D), Vittorio Prodi (S&D), Gianluca Susta (S&D), Guido Milana (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Patrizia Toia (S&D), Rita Borsellino (S&D), Paolo De Castro (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Luigi Berlinguer (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Ana Gomes (S&D), Victor Boştinaru (S&D), Alejandro Cercas (S&D), Tanja Fajon (S&D), Kader Arif (S&D), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Evgeni Kirilov (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Maria Eleni Koppa (S&D), Nessa Childers (S&D), Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), Marietje Schaake (ALDE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Nathalie Griesbeck (ALDE), John Attard-Montalto (S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Gabriele Albertini (PPE), Clemente Mastella (PPE), Louis Michel (ALDE), Marietta Giannakou (PPE), Spyros Danellis (S&D), Luís Paulo Alves (S&D), Kyriakos Mavronikolas (S&D), Katarína Neveďalová (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D), George Sabin Cutaş (S&D), Véronique De Keyser (S&D)
Den omarbetade ungerska konstitutionen
O-000110/2011
4 maj 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen
Medlemsstaternas svar på tillflödet av migranter och deras effekter på Schengensamarbetet
O-000094/2011
15 april 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen
Medlemsstaternas svar på tillflödet av migranter och deras effekter på Schengensamarbetet
O-000093/2011
15 april 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen
Bemötandet av migrationsströmmarna i Nordafrika och södra Medelhavsområdet
O-000082/2011
31 mars 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen
Bemötandet av migrationsströmmarna i Nordafrika och södra Medelhavsområdet
O-000081/2011
31 mars 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen
Översyn av den ungerska konstitutionen
O-000073/2011
30 mars 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, för ALDE-gruppen
Översyn av den ungerska konstitutionen
O-000072/2011
30 mars 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, för ALDE-gruppen
Problemet med undernäring i EU
O-000064/2011
24 mars 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu
Den amerikanska regeringens beslut om att upphäva uppskjutandet av "militärkommittéernas" rättegångar i Guantanamo Bay
O-000056/2011
10 mars 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, för ALDE-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande