Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 36 ar "7. parlamentārais sasaukums, Rühle Heide"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4
Noplicinātā urāna lietošana militāriem mērķiem
O-000045/2014
2014. gada 27. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle
Conditions imposed on the state of Saxony-Anhalt
E-012910/2013
13 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Heide Rühle (Verts/ALE), Elisabeth Schroedter (Verts/ALE)
Implementation of the Late Payments Directive
E-004369/2013
18 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jürgen Creutzmann (ALDE), Andreas Schwab (PPE), Heide Rühle (Verts/ALE)
Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) īstenošanas pirmais gads - pieredzes novērtēšana un šķēršļu pārvarēšana
O-000033/2013
2013. gada 26. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) īstenošanas pirmais gads - pieredzes novērtēšana un šķēršļu pārvarēšana
O-000032/2013
2013. gada 26. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
EU financial aid for the Stuttgart 21 railway station
E-010721/2012
23 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Michael Cramer (Verts/ALE), Heide Rühle (Verts/ALE)
Privatisation of water by the Troika
2 October 2012
html
Question for written answer E-008837-12
to the Commission
Rule 117
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)
Šveices noteiktās kvotas saistībā ar Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Slovākijas, Čehijas un Ungārijas valstspiederīgajiem piešķirto uzturēšanās atļauju skaitu
O-000113/12
2012. gada 14. maija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Iesnieguši Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz un Małgorzata HandzlikPPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová un Marek SiwiecS&D grupas vārdā, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin un Baroness Sarah LudfordALDE grupas vārdā, Heide RühleVerts/ALE grupas vārdā un Adam BielanECR grupas vārdā
Release of Turkish conscientious objector and human rights activist Halil Savda
E-003783/12
12 April 2012
html
Question for written answer by Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Heide Rühle (Verts/ALE) and Satu Hassi (Verts/ALE) to the Commission
Ungārijas īpašais krīzes nodoklis mazumtirdzniecības nozarei
O-000009/2012
2012. gada 19. janvāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, ALDE grupas vārdā
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Evelyne Gebhardt, Heide Rühle
1 2 3 4
Juridisks paziņojums