Interpelacje
Znaleziono 36 wynik(-i) dla "7 kadencja, Rühle Heide"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4
Wykorzystanie zubożonego uranu do celów wojskowych
O-000045/2014
27 lutego 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle
Conditions imposed on the state of Saxony-Anhalt
E-012910/2013
13 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Heide Rühle (Verts/ALE), Elisabeth Schroedter (Verts/ALE)
Implementation of the Late Payments Directive
E-004369/2013
18 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jürgen Creutzmann (ALDE), Andreas Schwab (PPE), Heide Rühle (Verts/ALE)
Pierwszy rok europejskiej inicjatywy obywatelskiej w praktyce: ocena doświadczeń i opanowywanie trudności
O-000033/2013
26 marca 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Pierwszy rok europejskiej inicjatywy obywatelskiej w praktyce: ocena doświadczeń i opanowywanie trudności
O-000032/2013
26 marca 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
EU financial aid for the Stuttgart 21 railway station
E-010721/2012
23 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Michael Cramer (Verts/ALE), Heide Rühle (Verts/ALE)
Privatisation of water by the Troika
2 October 2012
html
Question for written answer E-008837-12
to the Commission
Rule 117
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)
Wprowadzenie przez Szwajcarię ograniczeń liczby pozwoleń na pobyt stały wobec obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Węgier
O-000113/12
14 maja 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
skierowane przez: Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz oraz Małgorzata Handzlikw imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová oraz Marek Siwiecw imieniu grupy S&D, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin oraz Baroness Sarah Ludfordw imieniu grupy ALDE, Heide Rühlew imieniu grupy Verts/ALE oraz Adam Bielanw imieniu grupy ECR
Release of Turkish conscientious objector and human rights activist Halil Savda
E-003783/12
12 April 2012
html
Question for written answer by Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Heide Rühle (Verts/ALE) and Satu Hassi (Verts/ALE) to the Commission
Nałożenie specjalnego podatku kryzysowego na sektor detaliczny na Węgrzech
O-000009/2012
19 stycznia 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, w imieniu grupy ALDE
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Evelyne Gebhardt, Heide Rühle
1 2 3 4
Informacja prawna