Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
76 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Wałęsa Jarosław"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
DG EMPL audit accuses the Polish Foundation for Science of procurement irregularities
E-004204/2014
3 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Danuta Jazłowiecka (PPE), Zbigniew Zaleski (PPE), Jerzy Buzek (PPE), Jan Kozłowski (PPE), Jacek Protasiewicz (PPE), Andrzej Grzyb (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE)
Car headlamp standards
E-000111/2014
8 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Compliance of social insurance legislation in Denmark with EU law
E-000089/2014
7 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Νομικό καθεστώς του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ και των αλιευτικών πόρων του
O-000001/2014
6 Ιανουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας
Adverse effects of the changing of the clocks on the health in the EU
E-012963/2013
14 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Access to hazardous weight-loss substances on the EU market
E-012005/2013
21 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Final payments for projects supported by the Cohesion Fund
E-011166/2013
1 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
More effective careers advice in schools
E-011165/2013
1 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Integrity of humanitarian aid
E-010181/2013
12 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Filip Kaczmarek (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
Proposal for a new regulation on fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic
P-008281/2013
10 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου