Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
65 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Kowal Paweł Robert"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7
Προστασία παραδοσιακών εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων στην Ευρώπη και των γλωσσών τους
O-000008/2014
9 Ιανουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Eric Andrieu, Ivo Vajgl, László Tőkés, Alain Cadec, Jean-Jacob Bicep, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Catherine Grèze, Jill Evans, François Alfonsi, Tatjana Ždanoka, Alojz Peterle, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Kinga Göncz, Herbert Dorfmann, Maria Badia i Cutchet, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Edit Herczog, Milan Zver, Valdemar Tomaševski, Janusz Wojciechowski, Bernd Posselt, Iuliu Winkler, Anna Hedh, Kinga Gál, László Surján, György Schöpflin, Giommaria Uggias, Csaba Sándor Tabajdi, Ryszard Czarnecki, Danuta Jazłowiecka, Mirosław Piotrowski, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zbigniew Ziobro, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal
Changes to legislation concerning food smoking methods
E-000128/2014
8 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Financial help for Ukraine
E-013022/2013
15 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Development of the tourist industry in Poland
E-011446/2013
7 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Problems encountered by Polish citizens working in the Netherlands
E-009936/2013
5 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Natural disaster prevention and response capabilities
E-008253/2013
10 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
EU action to prevent workers from being exploited
E-008173/2013
9 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - EU-Azerbaijan relations
E-008113/2013
8 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - human rights in Belarus
E-007776/2013
1 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - Official status of Transnistria
E-007339/2013
20 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
1 2 3 4 5 6 7
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου