Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 65 ar "7. parlamentārais sasaukums, Kowal Paweł Robert"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7
Tradicionālo Eiropas nacionālo un lingvistisko minoritāšu un viņu valodu aizsardzība
O-000008/2014
2014. gada 9. janvāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Eric Andrieu, Ivo Vajgl, László Tőkés, Alain Cadec, Jean-Jacob Bicep, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Catherine Grèze, Jill Evans, François Alfonsi, Tatjana Ždanoka, Alojz Peterle, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Kinga Göncz, Herbert Dorfmann, Maria Badia i Cutchet, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Edit Herczog, Milan Zver, Valdemar Tomaševski, Janusz Wojciechowski, Bernd Posselt, Iuliu Winkler, Anna Hedh, Kinga Gál, László Surján, György Schöpflin, Giommaria Uggias, Csaba Sándor Tabajdi, Ryszard Czarnecki, Danuta Jazłowiecka, Mirosław Piotrowski, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zbigniew Ziobro, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal
Changes to legislation concerning food smoking methods
E-000128/2014
8 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Financial help for Ukraine
E-013022/2013
15 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Development of the tourist industry in Poland
E-011446/2013
7 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Problems encountered by Polish citizens working in the Netherlands
E-009936/2013
5 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
Natural disaster prevention and response capabilities
E-008253/2013
10 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
EU action to prevent workers from being exploited
E-008173/2013
9 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - EU-Azerbaijan relations
E-008113/2013
8 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - human rights in Belarus
E-007776/2013
1 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - Official status of Transnistria
E-007339/2013
20 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Paweł Robert Kowal (ECR)
1 2 3 4 5 6 7
Juridisks paziņojums