Interpelacje
Znaleziono 65 wynik(-i) dla "7 kadencja, Kowal Paweł Robert"  
1 2 3 4 5 6 7
Ochrona tradycyjnych mniejszości narodowych i językowych w Europie i ich języków
O-000008/2014
9 stycznia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Eric Andrieu, Ivo Vajgl, László Tőkés, Alain Cadec, Jean-Jacob Bicep, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Catherine Grèze, Jill Evans, François Alfonsi, Tatjana Ždanoka, Alojz Peterle, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Kinga Göncz, Herbert Dorfmann, Maria Badia i Cutchet, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Edit Herczog, Milan Zver, Valdemar Tomaševski, Janusz Wojciechowski, Bernd Posselt, Iuliu Winkler, Anna Hedh, Kinga Gál, László Surján, György Schöpflin, Giommaria Uggias, Csaba Sándor Tabajdi, Ryszard Czarnecki, Danuta Jazłowiecka, Mirosław Piotrowski, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zbigniew Ziobro, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal
Zmiana przepisów dotyczących metod wędzenia
E-000128/2014
8 stycznia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
Pomoc finansowa dla Ukrainy
E-013022/2013
15 listopada 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
Rozwój przemysłu turystycznego w Polsce
E-011446/2013
7 października 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
Problemy polskich pracowników w Holandii
E-009936/2013
5 września 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
Środki zapobiegania i walki z klęskami żywiołowymi
E-008253/2013
10 lipca 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
Działania UE na rzecz zapobiegania wyzyskowi pracowników
E-008173/2013
9 lipca 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - Relacje UE-Azerbejdżan
E-008113/2013
8 lipca 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - Prawa człowieka na Białorusi
E-007776/2013
1 lipca 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
VP/HR - Oficjalny status Naddniestrza
E-007339/2013
20 czerwca 2013
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Paweł Robert Kowal (ECR)
1 2 3 4 5 6 7
Informacja prawna