Парламентарни въпроси
28 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Калфин Ивайло"  
1 2 3
Нарушение на правата на човека и на законодателството относно зачитането на правото на личен живот в България
O-000028/2011
3 февруари 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Iliana Malinova Iotova, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Ivailo Kalfin, Kristian Vigenin, от името на групата S&D
Резултати от проверката на Европейската комисия за готовността на България за влизане в Шенгенското безвизово пространство от 6-12 декември 2010 г.
P-000085/2011
11 януари 2011 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Ivailo Kalfin (S&D)
Плановете на правителството за одържавяване на частните професионални фондове в България
P-9216/2010
27 октомври 2010 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Ivailo Kalfin (S&D)
Мерки от страна на ЕК за ограничаване на екологични и други щети за крайдунавските държави от инцидента в алуминиевия завод в Айка, Унгария
H-0533/2010
12 октомври 2010 г.
html
Въпрос за времето за въпроси
до Комисията
Период на сесията: Ноември 2010
Член 116 от Правилника за дейността
Ivailo Kalfin (S&D)
Възможност Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да използва общи офис помещения съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) извън ЕС
E-6578/2010
19 август 2010 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Ivailo Kalfin (S&D)
Европейско териториално сътрудничество България - Гърция
E-5129/2010
7 юли 2010 г.
html
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Ivailo Kalfin (S&D)
Решение на българското правителство относно независимия мандат на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)
P-2262/10
25 март 2010 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР внесен от Ivailo Kalfin (S&D) към Комисията
Европейска стратегия за Дунавския регион
O-0150/09
3 декември 2009 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП от Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean и Rovana Plumb към Комисията
1 2 3
Правна информация