Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
85 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Arlacchi Pino"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
The cost of money in Italy - Households and SMEs pay the price
E-002971/2014
13 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη
O-000046/2014
6 Μαρτίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Ioan Enciu, Spyros Danellis, Evgeni Kirilov, Victor Boştinaru, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Jens Geier, Ulrike Rodust, Petra Kammerevert, Franco Frigo, Olga Sehnalová, Mario Pirillo, María Muñiz De Urquiza, Maria Badia i Cutchet, Boris Zala, Norbert Glante, Jutta Haug, Pavel Poc, Georgios Stavrakakis, Marusya Lyubcheva, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Richard Falbr, Vittorio Prodi, Joseph Cuschieri, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Miguel Angel Martínez Martínez, Raimon Obiols, António Fernando Correia de Campos, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, George Sabin Cutaş, Cătălin Sorin Ivan, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Josefa Andrés Barea, Jörg Leichtfried, Norica Nicolai, Michael Theurer
Automatic retentions from foreign payments to Italy
E-001845/2014
18 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claudio Morganti (EFD), Magdi Cristiano Allam (EFD), Clemente Mastella (PPE), Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Sergio Berlato (PPE), Pino Arlacchi (S&D), Susy De Martini (ECR), Iva Zanicchi (PPE), Francesco Enrico Speroni (EFD), Giommaria Uggias (ALDE), Lara Comi (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Roberta Angelilli (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Mario Borghezio (NI), Erminia Mazzoni (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Giancarlo Scottà (EFD), Andrea Zanoni (ALDE), Franco Bonanini (NI), Paolo Bartolozzi (PPE)
Declassification of Foggia's Gino Lisa Airport
E-000924/2014
29 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Barbara Matera (PPE), Lara Comi (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Marco Scurria (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Mario Pirillo (S&D), Pino Arlacchi (S&D), Aldo Patriciello (PPE), Gino Trematerra (PPE), Clemente Mastella (PPE)
Transposition of Directive 2000/78/EC
E-000869/2014
29 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
VP/HR - European funds and health situation in Afghanistan
E-000532/2014
21 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
VP/HR - EU strategy vis-à-vis the Eastern Partnership Countries
E-000440/2014
17 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Θέσπιση ειδικών οικονομικών ζωνών για θαλάσσια μεταφόρτωση
E-014146/2013
16 Δεκεμβρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Pino Arlacchi (S&D), Bogusław Liberadzki (S&D), Vincenzo Iovine (S&D), Victor Boştinaru (S&D), Antonyia Parvanova (ALDE), Knut Fleckenstein (S&D), Marusya Lyubcheva (S&D), Giommaria Uggias (ALDE), Nuno Teixeira (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE), Spyros Danellis (S&D)
Harmanli camp in Bulgaria
E-013486/2013
27 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pino Arlacchi (S&D)
Pollution in Abruzzo
E-012560/2013
6 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Erminia Mazzoni (PPE), Pino Arlacchi (S&D), Franco Bonanini (NI), Lara Comi (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Susy De Martini (ECR), Giovanni La Via (PPE), Barbara Matera (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Fiorello Provera (EFD), Oreste Rossi (PPE), Marco Scurria (PPE), Andrea Zanoni (ALDE), Claudio Morganti (EFD), Giommaria Uggias (ALDE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Mara Bizzotto (EFD), Franco Frigo (S&D), Giuseppe Gargani (PPE), Mario Borghezio (NI), Alfredo Pallone (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Vito Bonsignore (PPE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου