Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
43 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "8η Κοινοβουλευτική, de Lange Esther"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5
European cybersecurity strategy and a certification scheme for ICT products and services
E-001293/2018
1 March 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lambert van Nistelrooij (PPE), Esther de Lange (PPE)
Enforcement of rules on products with CE marking EN1090-1
E-001233/2018
28 February 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
The 'EU vs Disinformation' service
E-000721/2018
6 February 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Risks posed by a nuclear cloud containing radioactive waste sighted over Europe
E-007231/2017
24 November 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Criminal proceedings against the former head of ELSTAT
E-006717/2017
27 October 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Thierry Cornillet (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Burkhard Balz (PPE), Jean Arthuis (ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Jakob von Weizsäcker (S&D), Enrique Calvet Chambon (ALDE), Esther de Lange (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ingeborg Gräßle (PPE)
Position of Christians in Turkey and the construction of the Ilisu dam
P-006701/2017
26 October 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Drastic decline in flying insects
E-006626/2017
25 October 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Dutch companies' involvement in construction of Crimean bridge
E-005753/2017
14 September 2017
html
Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism
E-005195/2017
9 August 2017
html
Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism
P-005194/2017
9 August 2017
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου