Interpelacje
Znaleziono 43 wynik(-i) dla "8 kadencja, de Lange Esther"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5
Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi
O-000023/2019
14 marca 2019
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi
Development of new coal-fired power plants in China
E-005178/2018
11 October 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE), Ivo Belet (PPE)
App by means of which EU residents can be reported to the Turkish police
E-005177/2018
11 October 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Internet in border regions
E-004917/2018
27 September 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeroen Lenaers (PPE), Esther de Lange (PPE)
Unauthorised tracking of mobile phone locations and storage of the data by parties such as Google
E-004380/2018
29 August 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE), Jeroen Lenaers (PPE)
Enforcing the renewable energy target for 2020
E-004379/2018
29 August 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Technical problems with WIFI4EU
E-003727/2018
9 July 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Possible (retroactive) anti-dumping duties for manufacturers of e-bikes in third countries
E-003582/2018
29 June 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE), Wim van de Camp (PPE)
The applicable VAT tariff for mind sport
E-003581/2018
29 June 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
Report of the Court of Auditors on pre-accession assistance to Turkey
E-001646/2018
19 March 2018
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)
1 2 3 4 5
Informacja prawna