Europaparlamentets betänkanden
4 träff(ar) för "7:e valperioden, Lövin Isabella"  
Isabella Lövin
PE 516.816v02-00   A7-0345/2013
22 oktober 2013
175k  245k  216k 
Fiskeriutskottet Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan
Isabella Lövin
PE 504.146v03-00   A7-0242/2013
27 juni 2013
99k  219k  226k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Isabella Lövin
PE 483.652v03-00   A7-0290/2012
27 september 2012
120k  287k  173k 
Fiskeriutskottet Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Isabella Lövin
PE 464.787v02-00   A7-0362/2011
18 oktober 2011
98k  234k  146k 
Fiskeriutskottet Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om att bekämpa olagligt fiske på global nivå – EU:s roll
Rättsligt meddelande