Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 396.570/v03-00   A6-0080/2008
28 Μαρτίου 2008
243k  378k  331k 
Επιτροπή Ανάπτυξης Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πολιτική της Κίνας και τον αντίκτυπό της στην Αφρική
Ana Gomes
PE 394.095/v02-00   A6-0052/2008
29 Φεβρουαρίου 2008
134k  269k  207k 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ
Ana Gomes
PE 376.646/v02-00   A6-0362/2006
17 Οκτωβρίου 2006
123k  217k  183k 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γυναίκες στη διεθνή πολιτική
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου