Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Díez González Rosa"  
Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
26 Μαΐου 2005
152k  255k  153k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου