Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 4 ar "6. parlamentārais sasaukums, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 416.668/v03-00   A6-0092/2009
2009. gada 24. februāra
39k  144k  88k 
Kultūras un izglītības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par daudzvalodību — Eiropas priekšrocību un kopīgu apņemšanos (2008/2225(INI))
Vasco GRAÇA MOURA
PE 393.960/v02-00   A6-0075/2008
2008. gada 13. marta
112k  255k  197k 
Kultūras un izglītības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas darba kārtību kultūras jomā globalizācijas apstākļos
Vasco GRAÇA MOURA
PE 378.459/v02-00   A6-0343/2006
2006. gada 11. oktobra
32k  145k  85k 
Kultūras un izglītības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido programmu “Kultūra 2007” (2007.-2013.g.)
Vasco GRAÇA MOURA
PE 349.802/v03-00   A6-0269/2005
2005. gada 19. septembra
311k  425k  473k 
Kultūras un izglītības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZINOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido programmu “Kultūra 2007” (2007.-2013. gadam)
Juridisks paziņojums