Доклади на Европейския парламент
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5 октомври 2012 г.
1564k  1549k  1816k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработка)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4 октомври 2012 г.
580k  757k  785k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции
Правна информация