Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
2012 m. spalio 5 d.
1150k  1379k  1784k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB (nauja redakcija)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
2012 m. spalio 4 d.
424k  682k  647k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas)
Teisinis pranešimas