Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
2012. gada 5. oktobra
1102k  1357k  1788k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu instrumentu tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK (pārstrādātā redakcija)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
2012. gada 4. oktobra
418k  673k  746k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem
Juridisks paziņojums