Europaparlamentets betänkanden
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5 oktober 2012
1166k  1358k  1436k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (omarbetning)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4 oktober 2012
411k  650k  611k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Rättsligt meddelande