Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
24 Ιουνίου 2013
97k  227k  169k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
22 Οκτωβρίου 2012
701k  878k  969k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
19 Οκτωβρίου 2012
259k  414k  374k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
27 Σεπτεμβρίου 2012
481k  539k  723k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
15 Ιουλίου 2011
40k  153k  94k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
14 Απριλίου 2011
77k  224k  137k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόταση προσωρινών μέτρων για το πάγωμα και τη γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών σε διασυνοριακές υποθέσεις
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
28 Ιουνίου 2010
771k  775k  1095k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου