Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 7 ar "7. parlamentārais sasaukums, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
2013. gada 24. jūnija
58k  217k  129k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par ES banku sektora struktūras pārveidošanu
GROZĪJUMI
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
2012. gada 22. oktobra
479k  725k  830k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)
GROZĪJUMI
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
2012. gada 19. oktobra
195k  347k  431k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā
GROZĪJUMI
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
2012. gada 27. septembra
376k  459k  668k 
Juridiskā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK
GROZĪJUMI
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
2011. gada 15. jūlija
26k  140k  88k 
Juridiskā komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par direktīvas par starpniecību īstenošanu dalībvalstīs, tās ietekmi uz starpniecību un piemērošanu tiesās
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
2011. gada 14. aprīļa
50k  197k  124k 
Juridiskā komiteja Likumdošanas iniciatīvas procedūra
ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par pagaidu pasākumiem attiecībā uz debitoru aktīvu iesaldēšanu un atklāšanu pārrobežu lietās
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
2010. gada 28. jūnija
614k  631k  931k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums